دانلود یکجا متن درس خارج فقه آیت الله مرتضوی سال 90-91

دانلود یکجا متن خارج فقه آیت الله مرتضوی سال 90-91

در این مطلب متن درس خارج فقه آیت الله مرتضوی که در سال تحصیلی 1390-1391 توسط این استاد بزرگوار بیان شده, جمع آوری شده است.

موضوعاتی که در این سال مطرح شده عبارتند از:

موضوع: طواف نساء در عمره تمتع
موضوع: ادله وجوب طواف نساء در عمره تمتع
موضوع: برسی دلالی روایت سلیمان
موضوع: نیّت
موضوع: بطلان حج بدون نیت
موضوع: اشکال بر لزوم نیت به معنای قصد خصوصیت
موضوع: انجام عمره مفرده در اشهر حج
موضوع: برسی روایات
موضوع: جهت سوم
موضوع: اتیان عمره مفرده در دهه اول ذی الحجة
موضوع: لزوم وقوع حج تمتع در اشهر حج
موضوع: مراد از اشهر حج
موضوع: لزوم انجام حج در یک سال
موضوع: لزوم انجام حج در یک سال
موضوع: لزوم انجام حج در یک سال
موضوع: اشکال بر شرط سوم
موضوع: لزوم احرام از مکه
مطلب دوم: تعیین میقات عمره تمتع
موضوع: افضل مواضع مسجد الحرام
موضوع: ترک عمدی احرام از مکه
موضوع: احرام از خارج مکه
موضوع: لزوم نیابت واحد از واحد
موضوع: تفکیک بین حج و عمره
موضوع: خروج از مکه بعد از عمره تمتع
موضوع: اقوال در خروج از مکه
موضوع: لزوم احرام هنگام خروج
موضوع: خروج از مکه بدون احرام
موضوع: زمان احرام حج
موضوع: نسیان احرام
موضوع: نسیان احرام
موضوع: صورت حج تمتع
موضوع: عدول به حج افراد و قران
موضوع: مقتضای قواعد اولیه
موضوع: مراد از ضیق وقت
موضوع: مراد از ضیق وقت
موضوع: جمع بین روایات
موضوع: جمع بین روایات
موضوع: عدم وجوب عمره مفرده
موضوع: عدول قبل از احرام
موضوع: تاخیر عمدی عمره
موضوع: کیفیت احتیاط
موضوع: کیفیت احتیاط
موضوع: الحائض و النفساء إذا ضاق وقتها
موضوع: روایات
موضوع: ادله اقوال
موضوع: نظریه ششم
موضوع: نتیجه بحث
موضوع: صور هشتگانه
موضوع: صور هشتگانه
موضوع: برسی صورت دوم
موضوع: صورت سوم
موضوع: فرض سوم
موضوع: فرض چهارم
موضوع: فرق بین حج تمتع و افراد
موضوع: عدم وجوب قربانی در حج افراد
موضوع: اختلاف حج تمتع و افراد در صورت
موضوع: فرق دوم بین حج افراد و تمتع
موضوع: فرق سوم
موضوع: فرق چهارم
موضوع: فرق ششم
موضوع: فرق عمره مفرده و عمره تمتع
موضوع: جواز حلق در عمره تمتع
موضوع: طواف نساء در عمره تمتع
موضوع: دلیل عدم وجوب طواف نساء در عمره مفرده
موضوع: فرق سوم
موضوع: فرق چهارم
موضوع: مواقیت
موضوع: میقات ذو الحلیفه
موضوع: ذوالحلیفه
موضوع: توهم دوم
موضوع: عمومیت مواقیت
موضوع: احرام از خارج مسجد شجره
موضوع: ادله جواز احرام از خارج مسجد
موضوع: احرام از خارج مسجد
موضوع: عدم جواز تاخیر احرام از میقات
موضوع: عبور از میقات بدون احرام
موضوع: حکم ذوی الاعذار
موضوع: احرام جنب و حائض
موضوع: احرام جنب و حائض
موضوع: احرام حائض و جنب
موضوع: میقات اهل نجد- عقیق-
موضوع: میقات اهل نجد-عقیق-
موضوع: حدود میقات عقیق
موضوع: منتهای میقات عقیق
موضوع: مکان افضل در عقیق
موضوع: احرام در ذات عرق تقیة
موضوع: مراد از کلمه وادی
موضوع: میقات اهل یمن-یلملم
موضوع:میقات پنجم-قرن المنازل
موضوع: طرق اثبات میقات
موضوع: قول اهل خبره
موضوع: شک در میقات
موضوع: محاذات
موضوع: احرام از محاذات مواقیت
موضوع: محاذات
موضوع: تفسیر محاذات
موضوع: تفسیر محاذات
موضوع: عرفی بودن محاذات
موضوع: محاذات
موضوع: دخول از غیر میقات و غیر محاذات
موضوع: احکام محاذات
موضوع: طرق اثبات محاذات
موضوع: بقیه مواقیت
موضوع: ملاک میقات بودن دویره اهل
موضوع: ملاک میقات بودن دویره اهل
موضوع: میقات بودن دویره اهل
موضوع: احرام از مکه
موضوع: میقات اهل مکه
موضوع: احرام مکی در حج افراد
موضوع: احرام مکی در حج افراد
موضوع: احرام مجاور در حج قران و افراد
موضوع: میقات ادنی الحل
موضوع: ادنی الحل
موضوع: احرام قبل از میقات
موضوع: احرام قبل از میقات
موضوع: موارد جواز احرم قبل از میقات
موضوع: وجوب احرام از میقات
موضوع: احرام از میقات
موضوع: نذر احرام قبل از میقات
موضوع: نذر احرام قبل از میقات
موضوع: نذر احرام قبل از میقات
موضوع: نذر احرام از میقات
موضوع: نذر احرام قبل از میقات
موضوع: احرام قبل از میقات
موضوع: عمره رجبیه
موضوع: عمره رجبیه
موضوع: عمره رجبیه
موضوع: عدم جواز تاخیر احرام
موضوع: عدم جواز تاخیر احرام
موضوع: وجوب رجوع به میقات
موضوع: عدم وجوب احرام لمن لایرید النسک
موضوع: عدم وجوب احرام لمن لایرید النسک
موضوع: ترک عمدی احرام
موضوع: ترک عمدی احرام
موضوع: عبور از میقات عمدا بدون احرام
موضوع: قضای حج در صورت ترک احرام
موضوع: عدم تمکن از لبس لباس احرام
موضوع: عدم امکان انشاء اصل احرام
موضوع: رجوع بمقدار تمکن
موضوع: احرام مغمی علیه
موضوع: عبور از میقات بدون احرام نسیانا او جهلا
موضوع: عبور از میقات بدون احرام جهلا یا نسیانا
موضوع: غیر قاصد نسک
موضوع: نسیان احرام
موضوع: نسیان احرام در عمره مفرده