دانلود یکجا متن خارج فقه آیت الله مرتضوی سال 90-91

دانلود یکجا متن خارج فقه آیت الله مرتضوی سال 90-91

دانلود یکجا متن درس خارج فقه آیت الله مرتضوی سال 90-91

در این مطلب متن درس خارج فقه آیت الله مرتضوی که در سال تحصیلی 1390-1391 توسط این استاد بزرگوار بیان شده, جمع آوری شده است.

موضوعاتی که در این سال مطرح شده عبارتند از:

 • موضوع: طواف نساء در عمره تمتع
 • موضوع: ادله وجوب طواف نساء در عمره تمتع
 • موضوع: برسی دلالی روایت سلیمان
 • موضوع: نیّت
 • موضوع: بطلان حج بدون نیت
 • موضوع: اشکال بر لزوم نیت به معنای قصد خصوصیت
 • موضوع: انجام عمره مفرده در اشهر حج
 • موضوع: برسی روایات
 • موضوع: جهت سوم
 • موضوع: اتیان عمره مفرده در دهه اول ذی الحجة
 • موضوع: لزوم وقوع حج تمتع در اشهر حج
 • موضوع: مراد از اشهر حج
 • موضوع: لزوم انجام حج در یک سال
 • موضوع: لزوم انجام حج در یک سال
 • موضوع: لزوم انجام حج در یک سال
 • موضوع: اشکال بر شرط سوم
 • موضوع: لزوم احرام از مکه
 • مطلب دوم: تعیین میقات عمره تمتع
 • موضوع: افضل مواضع مسجد الحرام
 • موضوع: ترک عمدی احرام از مکه
 • موضوع: احرام از خارج مکه
 • موضوع: لزوم نیابت واحد از واحد
 • موضوع: تفکیک بین حج و عمره
 • موضوع: خروج از مکه بعد از عمره تمتع
 • موضوع: اقوال در خروج از مکه
 • موضوع: لزوم احرام هنگام خروج
 • موضوع: خروج از مکه بدون احرام
 • موضوع: زمان احرام حج
 • موضوع: نسیان احرام
 • موضوع: نسیان احرام
 • موضوع: صورت حج تمتع
 • موضوع: عدول به حج افراد و قران
 • موضوع: مقتضای قواعد اولیه
 • موضوع: مراد از ضیق وقت
 • موضوع: مراد از ضیق وقت
 • موضوع: جمع بین روایات
 • موضوع: جمع بین روایات
 • موضوع: عدم وجوب عمره مفرده
 • موضوع: عدول قبل از احرام
 • موضوع: تاخیر عمدی عمره
 • موضوع: کیفیت احتیاط
 • موضوع: کیفیت احتیاط
 • موضوع: الحائض و النفساء إذا ضاق وقتها
 • موضوع: روایات
 • موضوع: ادله اقوال
 • موضوع: نظریه ششم
 • موضوع: نتیجه بحث
 • موضوع: صور هشتگانه
 • موضوع: صور هشتگانه
 • موضوع: برسی صورت دوم
 • موضوع: صورت سوم
 • موضوع: فرض سوم
 • موضوع: فرض چهارم
 • موضوع: فرق بین حج تمتع و افراد
 • موضوع: عدم وجوب قربانی در حج افراد
 • موضوع: اختلاف حج تمتع و افراد در صورت
 • موضوع: فرق دوم بین حج افراد و تمتع
 • موضوع: فرق سوم
 • موضوع: فرق چهارم
 • موضوع: فرق ششم
 • موضوع: فرق عمره مفرده و عمره تمتع
 • موضوع: جواز حلق در عمره تمتع
 • موضوع: طواف نساء در عمره تمتع
 • موضوع: دلیل عدم وجوب طواف نساء در عمره مفرده
 • موضوع: فرق سوم
 • موضوع: فرق چهارم
 • موضوع: مواقیت
 • موضوع: میقات ذو الحلیفه
 • موضوع: ذوالحلیفه
 • موضوع: توهم دوم
 • موضوع: عمومیت مواقیت
 • موضوع: احرام از خارج مسجد شجره
 • موضوع: ادله جواز احرام از خارج مسجد
 • موضوع: احرام از خارج مسجد
 • موضوع: عدم جواز تاخیر احرام از میقات
 • موضوع: عبور از میقات بدون احرام
 • موضوع: حکم ذوی الاعذار
 • موضوع: احرام جنب و حائض
 • موضوع: احرام جنب و حائض
 • موضوع: احرام حائض و جنب
 • موضوع: میقات اهل نجد- عقیق-
 • موضوع: میقات اهل نجد-عقیق-
 • موضوع: حدود میقات عقیق
 • موضوع: منتهای میقات عقیق
 • موضوع: مکان افضل در عقیق
 • موضوع: احرام در ذات عرق تقیة
 • موضوع: مراد از کلمه وادی
 • موضوع: میقات اهل یمن-یلملم
 • موضوع:میقات پنجم-قرن المنازل
 • موضوع: طرق اثبات میقات
 • موضوع: قول اهل خبره
 • موضوع: شک در میقات
 • موضوع: محاذات
 • موضوع: احرام از محاذات مواقیت
 • موضوع: محاذات
 • موضوع: تفسیر محاذات
 • موضوع: تفسیر محاذات
پیمایش به بالا