دانلود یکجا متن خارج فقه آیت الله مرتضوی سال 90-91

دانلود یکجا متن خارج فقه آیت الله مرتضوی سال 90-91

در این مطلب متن درس خارج فقه آیت الله مرتضوی که در سال تحصیلی 1390-1391 توسط این استاد بزرگوار بیان شده, جمع آوری شده است.

موضوعاتی که در این سال مطرح شده عبارتند از:

طواف نساء در عمره تمتع
ادله وجوب طواف نساء در عمره تمتع
برسی دلالی روایت سلیمان
نیّت
بطلان حج بدون نیت
اشکال بر لزوم نیت به معنای قصد خصوصیت
انجام عمره مفرده در اشهر حج
برسی روایات
جهت سوم
اتیان عمره مفرده در دهه اول ذی الحجة
لزوم وقوع حج تمتع در اشهر حج
مراد از اشهر حج
لزوم انجام حج در یک سال
لزوم انجام حج در یک سال
لزوم انجام حج در یک سال
اشکال بر شرط سوم
لزوم احرام از مکه
مطلب دوم: تعیین میقات عمره تمتع
افضل مواضع مسجد الحرام
ترک عمدی احرام از مکه
احرام از خارج مکه
لزوم نیابت واحد از واحد
تفکیک بین حج و عمره
خروج از مکه بعد از عمره تمتع
اقوال در خروج از مکه
لزوم احرام هنگام خروج
خروج از مکه بدون احرام
زمان احرام حج
نسیان احرام
نسیان احرام
صورت حج تمتع
عدول به حج افراد و قران
مقتضای قواعد اولیه
مراد از ضیق وقت
مراد از ضیق وقت
جمع بین روایات
جمع بین روایات
عدم وجوب عمره مفرده
عدول قبل از احرام
تاخیر عمدی عمره
کیفیت احتیاط
کیفیت احتیاط
الحائض و النفساء إذا ضاق وقتها
روایات
ادله اقوال
نظریه ششم
نتیجه بحث
صور هشتگانه
صور هشتگانه
برسی صورت دوم
صورت سوم
فرض سوم
فرض چهارم
فرق بین حج تمتع و افراد
عدم وجوب قربانی در حج افراد
اختلاف حج تمتع و افراد در صورت
فرق دوم بین حج افراد و تمتع
فرق سوم
فرق چهارم
فرق ششم
فرق عمره مفرده و عمره تمتع
جواز حلق در عمره تمتع
طواف نساء در عمره تمتع
دلیل عدم وجوب طواف نساء در عمره مفرده
فرق سوم
فرق چهارم
مواقیت
میقات ذو الحلیفه
ذوالحلیفه
توهم دوم
عمومیت مواقیت
احرام از خارج مسجد شجره
ادله جواز احرام از خارج مسجد

احرام از خارج مسجد
عدم جواز تاخیر احرام از میقات
عبور از میقات بدون احرام
حکم ذوی الاعذار
احرام جنب و حائض
احرام جنب و حائض
احرام حائض و جنب
میقات اهل نجد- عقیق-
میقات اهل نجد-عقیق-
حدود میقات عقیق
منتهای میقات عقیق
مکان افضل در عقیق
احرام در ذات عرق تقیة
مراد از کلمه وادی
میقات اهل یمن-یلملم
موضوع:میقات پنجم-قرن المنازل
طرق اثبات میقات
قول اهل خبره
شک در میقات
محاذات
احرام از محاذات مواقیت
محاذات
تفسیر محاذات
تفسیر محاذات
عرفی بودن محاذات
محاذات
دخول از غیر میقات و غیر محاذات
احکام محاذات
طرق اثبات محاذات
بقیه مواقیت
ملاک میقات بودن دویره اهل
ملاک میقات بودن دویره اهل
میقات بودن دویره اهل
احرام از مکه
میقات اهل مکه
احرام مکی در حج افراد
احرام مکی در حج افراد
احرام مجاور در حج قران و افراد
میقات ادنی الحل
ادنی الحل
احرام قبل از میقات
احرام قبل از میقات
موارد جواز احرم قبل از میقات
وجوب احرام از میقات
احرام از میقات
نذر احرام قبل از میقات
نذر احرام قبل از میقات
نذر احرام قبل از میقات
نذر احرام از میقات
نذر احرام قبل از میقات
احرام قبل از میقات
عمره رجبیه
عمره رجبیه
عمره رجبیه
عدم جواز تاخیر احرام
عدم جواز تاخیر احرام
وجوب رجوع به میقات
عدم وجوب احرام لمن لایرید النسک
عدم وجوب احرام لمن لایرید النسک
ترک عمدی احرام
ترک عمدی احرام
عبور از میقات عمدا بدون احرام
قضای حج در صورت ترک احرام
عدم تمکن از لبس لباس احرام
عدم امکان انشاء اصل احرام
رجوع بمقدار تمکن
احرام مغمی علیه
عبور از میقات بدون احرام نسیانا او جهلا
عبور از میقات بدون احرام جهلا یا نسیانا
غیر قاصد نسک
نسیان احرام
نسیان احرام در عمره مفرده

دانلود فایل

دانلود یکجا متن خارج فقه آیت الله مرتضوی سال 90-91

دانلود یکجا متن خارج فقه آیت الله مرتضوی سال 90-91

برچسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *